Bossen

Bokrijk was ooit een domein dat afhing van de abdij van Herckenrode. Na de Franse revolutie werd het openbaar verkocht en kwam het in privéhanden. Men trachtte steeds elk stuk grond te valoriseren: op de betere gronden deed men aan landbouw, op de minst waardevolle zorgde men voor bebossing en als de grond te nat was, dan werden er vijvers aangelegd voor viskweek.

Het park was en is voortdurend in ontwikkeling. Zo baatte de provincie Limburg, de huidige eigenaar sinds 1938, de vele vijvers aanvankelijk uit als kweekcentrum van de Limburgse Visserijcommissie. De bossen en herbebossingen dienden vooral om nieuwe boomsoorten te testen. Die testen gebeurden onder de deskundige leiding van het voormalige Bosbiologisch centrum.

Lees meer

Het beheer van de bossen hangt samen met het bosdecreet van 1990. Daarvoor werden bossen louter economisch bekeken. Maar sindsdien verschuift de aandacht. Niet alleen de economie, maar ook het milieu en de biodiversiteit zijn van groot belang voor de huidige en de toekomstige generaties. Daarom is er ondertussen geen viskweek voor provinciale waterlopen meer in Bokrijk. Het testen van nieuwe boomsoorten werd ook stopgezet. De nadruk ligt nu op duurzaam bosbeheer en ervoor zorgen dat de natuur zich optimaal kan ontwikkelen. De Bokrijkse bossen en vijvers zijn dus momenteel deels natuurontwikkelingsgebieden. Daarnaast is Bokrijk ook integraal Europees vogelrichtlijngebied, Europees habitatgebied en gedeeltelijk VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk)..

In het kader van het ‘Bosbeheerplan en aanvullend Landschapsbeheerplan’ wordt ook het open vijverlandschap in Bokrijk hersteld. In de toekomst zullen de vijvers deel uitmaken van een groter gebied: ‘De wijers’. Dit is het vroegere ‘vijvergebied Midden-Limburg’. Het telt meer dan 1000 vijvers, waarvan een klein aantal in Bokrijk ligt. Dat alles brengt een unieke fauna en flora met zich mee. De vijveruitbreiding heeft als doel de biodiversiteit en de natuurbeleving te verhogen. Zo kan er zich in de oeverzone een meer natuurlijke vegetatie ontwikkelen die kansen biedt voor Europees beschermde amfibieën en watervogels.