Bossen

Bokrijk was ooit een domein dat afhing van de abdij van Herckenrode. Na de Franse revolutie werd het openbaar verkocht en kwam het in privéhanden. Men trachtte steeds elk stuk grond te valoriseren: op de betere gronden deed men aan landbouw, op de minst waardevolle zorgde men voor bebossing en als de grond te nat was, dan werden er vijvers aangelegd voor viskweek.

Het park was en is voortdurend in ontwikkeling. Zo werd o.a. het vijverlandschap in Bokrijk aangepakt in het kader van het bosbeheersplan en werd een plan van aanpak geformuleerd na de groei van de populatie van everzwijnen om dit aantal in te perken.

Houtdunningen in Bokrijk

Conform het goedgekeurd bosbeheersplan moeten dunningen plaatsvinden in de bospercelen van ons park.
De volgende weken worden dan ook, en dit tot uiterlijk 15 maart, zaagwerken uitgevoerd in het centrale gedeelte van Bokrijk. Het gaat om houtloten met hoofdzakelijk kleinere bomen.

In het verleden werden voor deze werken particulieren ingeschakeld. Vanaf dit jaar moet echter iedereen die in een openbaar bos een motorboomzaag gebruikt beschikken over een Europees kettingzaagcertificaat. Weinig mensen hebben dit, vandaar dat personeelsleden van Bokrijk die in ons park tewerkgesteld zijn deze bomen zullen vellen.

Professionele houtkoopmannen maken vaak gebruik van zware machines waardoor de gevoelige bosbodems mogelijk beschadigd kunnen worden; om deze reden werden zij voor deze bosexploitatie dan ook niet gecontacteerd.
De gevelde bomen blijven in de bospercelen liggen; zij dienen op termijn als verrijking en humus voor de bodem en zorgen voor meer biodiversiteit.

Voor bijkomende informatie kan u bij de bijzondere veldwachters terecht. Zij zijn permanent bereikbaar op het nummer: 011 26 53 20.

Lees meer

Bosbeheer

Het beheer van de bossen hangt samen met het bosdecreet van 1990. Daarvoor werden bossen louter economisch bekeken. Maar sindsdien verschuift de aandacht. Niet alleen de economie, maar ook het milieu en de biodiversiteit zijn van groot belang voor de huidige en de toekomstige generaties. Daarom is er ondertussen geen viskweek voor provinciale waterlopen meer in Bokrijk. Het testen van nieuwe boomsoorten werd ook stopgezet. De nadruk ligt nu op duurzaam bosbeheer en ervoor zorgen dat de natuur zich optimaal kan ontwikkelen. De Bokrijkse bossen en vijvers zijn dus momenteel deels natuurontwikkelingsgebieden. Daarnaast is Bokrijk ook integraal Europees vogelrichtlijngebied, Europees habitatgebied en gedeeltelijk VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk)..

In het kader van het ‘Bosbeheerplan en aanvullend Landschapsbeheerplan’ wordt ook het open vijverlandschap in Bokrijk hersteld. In de toekomst zullen de vijvers deel uitmaken van een groter gebied: ‘De wijers’. Dit is het vroegere ‘vijvergebied Midden-Limburg’. Het telt meer dan 1000 vijvers, waarvan een klein aantal in Bokrijk ligt. Dat alles brengt een unieke fauna en flora met zich mee. De vijveruitbreiding heeft als doel de biodiversiteit en de natuurbeleving te verhogen. Zo kan er zich in de oeverzone een meer natuurlijke vegetatie ontwikkelen die kansen biedt voor Europees beschermde amfibieën en watervogels.

In het kader van het bosbeheerplan voor het Domein Bokrijk zullen er in het voorjaar op verschillende plaatsen dunningen worden uitgevoerd. Dit wil zeggen dat er op strategische plaatsen bomen worden gekapt in het kader van de gewenste natuurdoelen. Op deze manier kunnen we gewenste inheemse soorten bevoordelen en  geven we de kans aan jonge bomen om ongehinderd op te groeien en oud te kunnen worden. Daarnaast creëren we gewenste variatie in het bos wat ideaal is voor verschillende plant- en diersoorten. Bij dunningen blijft het takhout ook in het bos achter. Dit dood hout dient als schuil- en groeiplaats voor verschillende schimmels, zwammen en insekten en zorgt voor beschutting voor vogels en kleine zoogdieren.

In Bokrijk worden op dit ogenblik bomen gekapt in het kader van het bosbeheersplan. Meer weten hierover?

Everzwijnen in de bossen van Bokrijk

Er resideren een dertigtal everzijwen in Bokrijk en het natuurreservaat het Wik. Visuele waarnemingen van schade aan de diverse weilanden en in bospercelen werden in kaart gebracht en geïnventariseerd. Verder boden opgestelde wildcamera’s nuttige informatie over de looppaden of jachtwissels, het gedrag, de rustplaats en activiteiten van deze nachtdieren. De voorbije jaren werd een opmerkelijke populatiegroei van het wild zwijn waargenomen. Dit is o.a. te wijten aan de ideale biotoop met variatie in de vegetatie, voldoende voedsel en water. Uiteraard speelden ook de zachte winters een rol. De zwijnen richtten dan ook bijna wekelijks op diverse percelen in heel het park ravages aan.

Samen met de verantwoordelijke instanties houdt Bokrijk toezicht in het beheer van de everzwijnen. Meer weten over het plan van aanpak en everzwijnen in Bokrijk?